Hudební obor

Členění hudebního oboru
 • Klavírní oddělení
  Vedoucí oddělení
  Bc. Marek Iglo
  Učitelé
  Bc. Marek Iglo
  Libuše Flečková, DiS
  Zdeněk Jirousek, DiS
  Mgr. Milada Petrášová

  Hra na klavír poskytuje základy instrumentálních dovedností, které lze využít v amatérské hudební činnosti, zároveň jsou i nutným předpokladem pro řadu hudebních či pedagogických profesí. V tomto předmětu se žák učí nejen ovládat technické a výrazové prostředky klavíru, ale hrou na klavír si prakticky ověřuje poznatky z oblasti harmonie, polyfonie a skladebných postupů. S ohledem na individuální dovednosti je žák postupně zapojován také do hry doprovodů dalších nástrojů, zpěvu apod. a komorní hry.

 • Oddělení smyčcových nástrojů
  Vedoucí oddělení
  Michal Koudelka
  Učitelé
  Stanislav Bihari, DiS
  Jana Kovářová dipl.um.

  Výuka hry na housle, violu, violoncello a kontrabas.
  Smyčcové hudební nástroje mají široké uplatnění v sólové a komorní hře, v orchestrech a souborech s nejrůznějším seskupením příbuzných nebo jiných nástrojů. Hra obohacuje citové vnímání hráče a rozvíjí jeho hudebnost, estetické a morální cítění. Jsou velmi vhodným nástrojem k vytváření intonačních návyků (rozlišení tzv. čistého nebo falešného znění tónu), což je v oblasti hudebního umění jeden z nejdůležitějších základních pojmů. Žáci jsou postupně zapojováni do kolektivní výuky (orchestr, skupinová praxe… atd.).

 • Kytarové oddělení
  Vedoucí oddělení
  Michal Koudelka
  Učitelé
  Michal Koudelka
  Jan Prouza, DiS

  Žáci se učí hře na klasickou kytaru. Od 4. ročníku navštěvují v rámci předmětu komorní hra kytarový soubor. Na sedmileté studium I. stupně navazuje čtyřleté studium II. stupně. Na II. stupni základního studia mohou žáci studovat hru na jazzovou kytaru nebo hru na rockovou kytaru.

 • Oddělení dechových nástrojů
  Vedoucí oddělení
  Tomáš Valtera
  Učitelé na dechové nástroje dřevěné – zobcová flétna, flétna, klarinet a saxofon
  Simona Hučíková, DiS
  Vlasta Siřišťová, DiS
  Tomáš Valtera, DiS
  Učitelé na dechové nástroje žesťové – trubka, lesní roh, pozoun, tuba
  Vladimíra Matušková, DiS
  Bc. Nikola Šimková

  Cílem výuky je předat dítěti správné návyky k dosažení dobrých technických dovedností. Hra na nástroj nerozvíjí pouze hudební schopnosti, ale obohacuje i citové vnímání žáka. Dechové nástroje jsou velmi žádané díky širokému uplatnění v souborech, orchestrech… atd. Žáci jsou dle schopností od začátku výuky zapojováni do kolektivní výuky – soubory školy.

 • Oddělení bicích nástrojů
  Vedoucí oddělení
  Marek Iglo
  Učitelé
  Jan Prouza, DiS
  Filip Tománek, DiS

  Hlavní předmět Hra na bicí nástroje zahrnuje praktický nácvik ovládání bicích nástrojů včetně výběru nástrojů perkusních. Součástí výuky je hra z listu, nácvik souhry v duu s učitelem, popřípadě hra s nahrávkou, respektive s midi úpravou skladby. Od třetího ročníku jsou žáci zapojováni do souborů školy.

 • Pěvecké oddělení
  Vedoucí oddělení
  Jana Machková
  Učitelé
  Mgr. Jana Machková
  Zdeněk Jirousek, DiS

  Cílem vzdělávacího předmětu je vzbudit zájem žáka o zpěv jako prostředek hudebního vyjadřování. Na základě získaných pěveckých návyků a dovedností je žák schopen kultivovaného hudebního projevu vokálních skladeb různých stylů a žánrů. Od čtvrtého ročníku žáci navštěvují sborový zpěv.

 • Akordeonové oddělení
  Vedoucí oddělení
  Jana Machková
  Učitelé
  Markéta Mikulková, DiS
  Jan Prouza, DiS

  Vedle hlavního předmětu hra na akordeon hrají žáci od třetího ročníku v akordeonovém souboru Komořinka.

 • Oddělení elektronických klávesových nástrojů
  Vedoucí oddělení
  Jana Machková
  Učitelé
  Stanislav Bihari, DiS
  Simona Hučíková, DiS
  Zdeněk Jirousek, DiS
  Mgr. Jana Machková
  Markéta Mikulková, DiS
  Jan Prouza, DiS

  Žáci studují hru na elektronické klávesové nástroje a jejich ovládání. Vedle individuální hry jsou žáci od 3. ročníku zapojováni do kolektivní výuky, která obsahuje doprovod jiného hudebního nástroje, či zpěvu, nebo hru s dalšími keyboardisty, čtyřruční hru, korepetici na tanečním oboru, dle schopností a dovedností a na doporučení učitele hrají v souborech školy.

 • Oddělení hudební teorie
  Vedoucí oddělení
  Tomáš Valtera
  Učitelé
  Mgr. Lenka Jiranová
  Mgr. Milada Petrášová

  Hudební teorie jsou předměty, které se vyučují skupinově, obsahuje předměty:

  Přípravná hudební výchova (pro žáky od šesti let)
  Je předmět pro žáky od šesti let a délka studia je v rozsahu jednoho roku. Na toto studium navazuje sedmileté studium I. stupně. Vedle předmětu Přípravná hudební výchova jsou žáci od 2. pololetí zařazeni do nástrojových skupin, v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.

  Hudební nauka
  Hudební nauka je předmět pro žáky I. stupně základního studia povinný dle učebních plánů jednotlivých studijních zaměření. Žáci zde získávají znalosti, které jsou nutné k interpretaci a k porozumění studovaného repertoáru. Cílem tohoto předmětu je pochopení světa hudby, jeho poučené vnímání.

  Klavírní seminář
  Cílem předmětu je prohloubit propojení instrumentálních dovedností s teoretickými poznatky z hudební teorie. Doplnit znalosti žáků z dějin hudby o nejvýznamnější momenty v historii vývoje nástroje i stručný přehled klavírní literatury v průběhu hudebních stylů na základě poslechu.

  Rozvrh hudební nauky 2018 - 2019 (soubor pdf)
Hudební soubory
 • Pěvecký sbor Carpe Diem
  Carpe Diem

  Pěvecký sbor Carpe Diem byl založen v roce 2002. Název Carpe diem si vybrali žáci pěveckého oddělení sami. Nechali se inspirovat latinským rčení, které poprvé použil římský básník a filozof Horatius ve své sbírce písní Carmína, zvané také Ódy. Český překlad Carpe diem znamená „Užívej dne“. V pěveckém sboru Carpe diem se od doby jeho vzniku vystřídalo mnoho zpěváků. Repertoár tvoří populární písně a skladby současných českých i zahraničních autorů. Pěvecký sbor nahrál CD na hudbu k Ohňostrojům skladatele Martina Laula s Big Bandem Dvorský a pravidelně vystupuje na kulturních akcích ve Dvoře Králové nad Labem, v okolních městech a obcích. Pěvecký sbor vystupoval společně se zpěvákem Jankem Ledeckým, ve spolupráci s firmou Sound Service se účastnil koncertního projektu skupiny Pink Floyd Revival – Czech. V období vánočních svátků 2013 pěvecký sbor vystoupil na vánočním koncertě se zpěvákem Pavlem Novákem.

 • Hudební uskupení Crazy Band
  Carpe Diem

  Crazy Band mohou žáci navštěvovat po celé studium prvního a druhého stupně základního studia. Vedle sólové hry na nástroj, kterou navštěvují žáci v individuálních hodinách se v Crazy Bandu naopak učí hře a práci v kolektivu. Jako v každé souborové hře, jde i v Crazy Bandu především o souhru a vnímání ostatních hráčů, ale zároveň se žáci učí pohotově reagovat na dirigenta, podřizovat se jeho gestům, udržet rytmus, přizpůsobovat se a pracovat s dynamikou a samostatně si naladit svůj nástroj.

  Crazy Band hraje v různých úpravách – populární skladby, melodie z filmů, písničky z dětských filmů a pohádek a mnoho dalších žánrů a stylů v crazy úpravách pod taktovkou „krejzyšéfky“ Vladimíry Matuškové. Hudební uskupení má své samostatné webové stránky www.crazy-band.webnode.cz

 • Flauti Dolci
  Carpe Diem

  Soubor zobcových fléten, hrající v tradičním obsazení – zobcová flétna sopránová, altová, tenorová a basová. Repertoár souboru tvoří převážně renesanční skladby, především tance (pavany, allemandy, gagliardy, couranty, volty), ale zařazují se i skladby z pozdějších slohových období zejména skladby současných skladatelů vytvořené přímo pro zobcové flétny. Flauti Dolci hraje pod vedením paní učitelky Vlasty Siřišťové.

 • Komořinka

  Akordeonový soubor vznikl ve školním roce 2012–2013 pod vedením paní učitelky Markéty Mikulkové. Tento předmět je povinný pro žáky, kteří navštěvují hodiny hry na akordeon od 3. ročníků.

 • Kytarový soubor

  Hraje skladby různých žánrů například z oblasti renesance, baroka, klasicismu a soudobé hudby. Vystupuje na různých akcích a vernisážích pořádaných ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labnem a každoročně s trutnovským souborem v síni B. Martinů v Trutnově pod vedením pana učitele Michala Koudelky.

 • Orchestr

  Hraje pod taktovkou pana učitele Stanislava Bihariho. Výuka ve školním orchestru vede žáky především k souhře. Vedle sólové hry na nástroj, kterou navštěvují žáci v individuálních hodinách, se v orchestru naopak učí hře a práci v kolektivu. Jako v každé souborové hře, jde i v orchestru především o souhru a vnímání ostatních hráčů, ale zároveň se žáci učí pohotově reagovat na dirigenta, podřizovat se jeho gestům, udržet rytmus, přizpůsobovat se a pracovat s dynamikou, samostatně si naladit svůj nástroj.

 • PlechBand

  Jak už název napovídá, soubor je složen z žesťových (plechových) nástrojů. Trubky, lesní rohy, pozouny, tuba. PlechBand hraje skladby různých žánrů, různé druhy fanfár, populární skladby atd. A to pod taktovkou paní učitelky Nikoly Holcové. Soubor má své samostatné webové stránky www.plechband.webnode.cz

 • Silmaril

  Hudební skupinu Silmaril tvoří hráči na bicí nástroje, baskytaru, elektrické kytary, klávesový synthezer a dechové nástroje (trubka, saxofon, flétna). Soubor interpretuje rockové skladby, hudbu filmovou a úpravy skladeb klasické hudby.

 • Smyčcový soubor
  Smyčcový soubor

  Smyčcový soubor – starší: Hraje od renesance po současnost hudbu arteficiální i non arteficiální. Zkouší party do orchestru. Spolupracuje se smyčcovým orchestrem ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř. Hostuje na koncertech a zve si hosty do Dvora Králové.

  Smyčcový soubor – mladší: Hrajeme lidové písničky i ve vícehlasu se zpěvem a rytmickými doprovody.

  Soubory hrají pod vedením paní učitelky Jany Kovářové.

 • Soubor loveckých nástrojů
  Soubor loveckých nástrojů

  V tomto souboru se žáci učí hrát na lesnici nebo borlici. Žáci, kteří navštěvují hlavní předmět Hra na lesní roh nebo Hra na trubku, mohou tento soubor navštěvovat od 2. ročníku (dle schopností a dispozic). Při hře na lesnici se používá stejný nátrubek jako na lesní roh, při hře na borlici stejný jako na trubku. V hodinách si žáci osvojují základy loveckého troubení. Hrajeme základní signály pro myslivecká troubení, loveckou hudbu, úlovky, znělky, různé signály pro myslivecké zvyky. Soubor hraje pod vedením paní učitelky Nikoly Holcové.

Dokumenty k oboru
Archiv novinek
Vánoční koncert
20. 12. 2018
Ve čtvrtek 20. prosince 2018 proběhl v sále ZUŠ R. A. Dvorského vánoční koncert na kterém zahráli a zazpívali žáci školy. Již při vstupu do školy vítali návštěvníky fanfárami malí trubači a v sále zněly koledy. Koncert zahájili andělé z literárně dramatického oboru, kteří nás provázeli celým koncertem. V sále zahájil hudební program PlechBand, dále následovaly vánoční skladby, písně a koledy na klarinety, flétny, klavír, kytaru, zpěv a žáci literárně dramatického oboru zarecitovali několik zimních básní. Závěr celého koncertu patřil žákům z přípravné hudební výchovy, kteří si připravili pásmo vánočních písniček a básniček. Na závěr koncertu vyzvala paní ředitelka všechny účinkující žáky, kolegy učitele, ale i posluchače, aby se připojili k malým muzikantům a za klavírního doprovodu Zdeňka Jirouska si v sále všichni společně zazpívali "Štědrej večer nastal". Pod stromečkem čekal na každého malý dárek. Všichni odcházeli vánočně naladěni a spokojeni.
Královédvorské Vánoce
14. 12. 2018
Dne 14. 12. 2018 se v Hankově domě konala akce s názvem Královédvorské Vánoce. Vystoupil zde pěvecký sbor Carpe diem a soubor zobcových fléten Flauti Dolci.
Rozsvícení vánočních stromů
2. 12. 2018
První prosincový víkend byl plný vystoupení při příležitosti rozsvícení vánočních stromů. V sobotu 1. 12. v Žirči a v Lipnici a v neděli 2. 12. na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem.
Prosincový koncert
13. 12. 2018
Dne 13. 12. 2018 se konal Prosincový koncert. Další z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru.
Listopadový koncert
15. 11. 2018
Dne 15. 11. 2018 se konal Listopadový koncert. Další z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru.
PlechBand - soustředění
12. 10. 2018
V galerii najdete několik fotografií ze soustředění hudebního uskupení PlechBand.
Svatomartinské trhy v Lázních Velichovky
11. 11. 2018
V neděli 11. 11. 2018 vystoupili u příležitosti Svatomartinských trhů v Lázních Velichovky žáci dechového oddělení. Celou akci zahájili trubači na lesnice pod vedením Nikoly Šimkové. Poté zahráli flétnisté a klarinetisté ze třídy Tomáše Valtery.
Třídní koncert Jany Kovářové
12. 11. 2018
V galerii najdete několik fotografií z třídního Koncertu Jany Kovářové.
Theatrum Kuks
22. 8. 2018
Dne 22. 8. 2018 zahájili Trubači naší školy festival THEATRUM KUKS, který nabízí barokní a barokem inspirované umění v kulisách kukského areálu a okolí.
Říjnový koncert
25. 10. 2018
Dne 25. 10. 2018 proběhl v sále školy další z pravidelných koncertů. Několik fotografií z tohoto koncertu najdete v galerii.
Poděkování
23. 10. 2018
Kdo z Vás přišel v úterý 23. 10. do Hankova domu na předávání cen osobnostem města, mohl slyšet orchestr ZUŠ ze Dvora Králové n/L a Jaroměře pod vedením Jany Kovářové a Stanislava Bihariho. Zazněla mimo jiné Vltava Bedřicha Smetany a Novosvětská od Antonína Dvořáka. Byl to úžasný zážitek. Soubor ve složení dvaceti jedna smyčců, dvou fléten, klarinetu a klavíru naplnil celý sál atmosférou, ze které bylo cítit obrovské nadšení mladých muzikantů. Jejich energie putovala k divákům a ti odpověděli dlouhým potleskem.
Přemýšlela jsem, jak je to vůbec možné, aby se tolik žáků během krátké doby jednoho měsíce sehrálo a připravilo na vystoupení. Jak je skvělé, že si udělali čas i na soustředění v sobotu dopoledne. Jak je to mohlo bavit? Vzpomněla jsem si potom, jak jsem se přišla podívat na poslední sobotní zkoušku chvíli před jejím koncem. Sedla jsem si do sálu a poslouchala. Myslíte, že Dvořáka? Ne. Pan učitel s dětmi diskutoval o otázkách všedního života. Nebyla zde žádná únava z dopoledního soustředění ani nervozita z připravovaného koncertu. Probíhala živá diskuse plná otázek a odpovědí, názorů, které děti samy formulovaly a bezprostředně vyjadřovaly. V tom byla ta síla, ten hnací motor! Setkávání, komunikace, výměna názorů, legrace, pohoda, přátelství, vzájemná tolerance. Když něco děláte od srdce a s nadšením, asi takhle to vypadá!
Děkuji paní Kovářové a panu Biharimu za skvělé vedení souboru a za čas, který dětem věnují. Přeji, aby se jim nadále dařilo předávat žákům své zkušenosti i nadšení.

Mgr. Jitka Baudischová
Koncertík
12. 10. 2018
V pátek 12. října 2018 se v podvečer v sále školy uskutečnil první koncert žáků v novém školním roce. Na koncertě vystoupili mladší žáci pod vedením paní učitelky Simony Hučíkové, která celý koncert připravila. Mohli jsme slyšet skladby pro zobcové flétny, klávesy, klarinety, saxofony...
Celý program zpestřil a završil soubor ze Základní umělecké školy Hostinné s názvem SAXY BABY, který v ZUŠ Hostinné vede paní učitelka Simona Hučíková. Přestože se koncert konal v pátek, zájem diváků byl velký, což potěšilo jak nás učitele, tak především žáky.
Děkujeme za podporu!

Tomáš Valtera – vedoucí dechového oddělení
ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem
Učební prostory