Informace o studiu

Přijímání žáku na školní rok 2018/2019

Seznam čísel žáků přijatých ke studiu ve školním roce 2018-2019 (soubor PDF).

Výše příspěvku na jedno pololetí dle oboru

Na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole je stanoven příspěvek dle zvoleného oboru.
Úhradu je možné provést na bankovní účet číslo 273400253/0300.

  • Přípravný hudební obor – studijní plán A – 140 Kč měsíčně (platí se pololetně 700 Kč)
  • Přípravný hudební obor – studijní plán B – 200 Kč měsíčně (platí se pololetně 1000 Kč)
  • Přípravný taneční obor – 150 Kč měsíčně (platí se pololetně 750 Kč)
  • Přípravný literárně-dramatický obor – 120 Kč měsíčně (platí se pololetně 600 Kč)
  • Hudební obor – 200 Kč měsíčně (platí se pololetně 1000 Kč)
  • Hudební obor (sborový zpěv a souborová hra) – 100 Kč měsíčně
  • Výtvarný obor – 180 Kč měsíčně (platí se pololetně 900 Kč)
  • Taneční obor – 150 Kč měsíčně (platí se pololetně 750 Kč)
  • Literárně-dramatický obor – 120 Kč měsíčně (platí se pololetně 600 Kč)
Výběr příspěvku na vzdělávání

Úplata za vzdělávání se předepisuje bezprostředně po stanovení rozvrhu (v prvním týdnu v září) na první pololetí a do 15. ledna na druhé pololetí školního roku. Předpis má formu písemnou, a je prostřednictvím učitele předán žákovi, respektive rodičům, a zároveň je zaslán elektronickou poštou z kanceláře školy.

Předpis k úhradě bankovním převodem je ve výši celé pololetí úplaty. Úhradu je možné provést rovněž v hotovosti do pokladny, vkladem na bankovní účet či přes poštu. Platbu provádějte na bankovní účet číslo 273400253/0300.

Splatnost úplaty je k 15. 9. za první pololetí a k 15. 2. za pololetí druhé.

K tomuto datu jsou z kanceláře školy k neuhrazeným platbám zaslány elektronickou poštou upomínky a učitelé upozorní zákonné zástupce svých žáků ev. zletilé žáky o nutnosti provedení úhrady úplaty za vzdělávání.

K 30. 9. (28. 2.) je provedena kontrola plateb a elektronicky odcházejí druhé upomínky k neuhrazeným platbám ( pokud nebyla ze strany zákonných zástupců poskytnuta emailová adresa, odesílá se upomínka poštou) a zároveň učitelé podruhé komunikují s rodiči o nutnosti provedení úhrad.

K 15. 10. (15. 3.) je provedena opětovná kontrola plateb a k neuhrazeným platbám se zasílá kvalifikovaná upomínka s upozorněním, že v případě nezaplacení do konce měsíce zaniká status žáka-žákyně naší školy s účinností od 1. 11. (1. 4.), přičemž nárok školy na úhradu školného nepozbývá platnosti.


Zde najdete dokument o platbách za vzdělávání ke stažení jako soubor pdf.